belchester: (улыбка)
[personal profile] belchester
Нова для мене авторка - рекомендувала колега, прочитано для скорочення білих плям у сучукрліт.

Якась приголомшлива книга - вивертає назовні всі страхи і бажання, лякає і надихає водночас. А багатозначна назва тут грає немалу роль. І якщо спочатку я була впевнена, що знаю, кого тут можна лише пожаліти, а хто - монстр вищого ґатунку, то згодом долі перекрутилися так химерно, що не відразу і розберешся.
Переплітаються історії трьох сімей – і у кожної проблеми, та неабиякі. Тут і владна мати, що сталевою волею прагне змінити реальність і ламає долі дітей (та і власну); і дівчина, що сприймає себе як функцію-додаток до близьких і головна потреба якої – служити рідним і бути власністю коханого; і хлопець, який залюбки погоджується на фактично рабовласництво (в свою користь); і чоловік, якого від комплексу неповноцінності відносно коханої гребе так, що на наслідки страшно дивитися; і жінка, що залюбки погоджується віддати власних дітей невідомо кому (але за великі гроші); і дівчина, що має сили і натхнення зберегти те, що вважає своїм, навіть при найбільшому тискові; і бомж – філософ-психоаналітик і ангел-спаситель в одному. Зрештою, у кожного рильце в пушку і скелети по шафах наскладовано. І все це змішується у яскравий коктейль.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened if not on Access List)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

belchester: (Default)
belchester

December 2016

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 05:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios